LA REPRESENTACION CENTRAL UCRANIA EN LA ARGENTINA EXPRESA SUS CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DE OMELAN KOVAL.

 
(Se adhiere con ello al comunicado del SKU)
 
Світовий Конґрес Українців (СКУ) висловлює глибоку скорботу та співчуття з приводу смерті відомого українського громадсько-політичного діяча – св. пам’яті Омеляна Коваля, який відійшов у вічність 19 січня 2019 р. у Львові, Україна.
 
Смерть св. пам’яті Омеляна Коваля є болючою втратою не лише для його родини, але й для кількох поколінь українців, які пам’ятають покійного як незламного борця за незалежну Українську державу, а з 1991 р. – за її утвердження, а також за невтомну працю в розбудові українського громадського життя  в світі.
 
Св. пам’яті Омелян Коваль з 1938 р. був членом Організації Українських Націоналістів, одним із організаторів проголошення 30 червня 1941 р. Акту відновлення Української держави на Івано-Франківщині та в’язнем  нацистських тюрем.
 
Ім’я св. пам’яті Омеляна Коваля тісно пов’язане з СКУ, починаючи з І Конґресу в 1967 р., під час якого він увійшов до Президії як Заступник скарбника. З того часу св. пам’яті Омелян Коваль неодноразово обирався до Президії та Секретаріату, а в 1971-72 рр. перебував на посту Скарбника. Св. пам’яті Омелян Коваль був активним учасником багатьох Конґресів СКУ, включно й у 2013 р., а також Річних загальних зборів СКУ.
 
Св. пам’яті Омелян Коваль також стояв біля витоків та сприяв розбудові Координаційного Осередку Українських Центральних Громадських Установ (тепер Европейський Конґрес Українців) як член Президії з 1950 р. та як Голова протягом 1990-1995 рр.
 
Кілька десятиліть свого життя св. пам’яті Омелян Коваль присвятив розбудові Спілки Української Молоді: спершу як один із її засновників та очільників у Бельгії, а протягом 1958-1978 рр. як Голова Світової Управи Спілки Української Молоді.
 
У Бельгії св. пам’яті Омелян Коваль багато часу присвятив розбудові Українського Допомогового Комітету, у якому обіймав посади Голови і Генерального секретаря та відповідав за видання пресового органу. До значних досягнень покійного належить придбання Виховно-відпочинкового Центру Української Молоді в Арденах та Будинку Українського Допомогового Комітету в Брюсселі.
 
З відновленням незалежності України св. пам’яті Омелян Коваль включився у її суспільно-громадське та політичне життя, зокрема у створення Конґресу Українських Націоналістів та в популяризацію виховно-освітньої концепції проф. Григорія Ващенка, та отримав українське громадянство і повернувся на проживання в Україну.
 
За служіння українському народу та Україні св. п. Омелян Коваль удостоєний численних нагород, серед яких насамперед орден “За заслуги” III ступеня і орден Свободи, почесний знак св. Юрія від м. Львова, орден Володимира Великого від Української Православної Церкви Київського Патріархату, бельгійський королівський орден Леопольда ІІ та найвище звання “Лицара-Витязя” від Світової Управи Спілки Української Молоді.  
 
Провід і членство СКУ поділяють глибокий біль від цієї непоправної втрати та моляться за упокій душі св. пам’яті Омеляна Коваля.
Вічна йому пам’ять!
 
 
Др. Петро Лилик, Голова У.Ц.Р в Арґентині
Др. Ярема Тауридзький , Редактор У.Ц.Р в Арґентині
 
22 January 2019
 
UWC expresses condolences on the passing of Omelan Kowal
 
(1920 – 2019)
 
 
The Ukrainian World Congress (UWC) expresses deep sorrow and condolences on the passing of prominent Ukrainian community and political activist Omelan Kowal who died on 19 January 2019 in Lviv, Ukraine.
 
The passing of Omelan Kowal is a painful loss not only for his family, but for several generations of Ukrainians who remember Omelan Kowal as an undefeatable warrior in the struggle for an independent Ukrainian state, and since 1991 – for its consolidation, and also for his tireless efforts in building a strong Ukrainian community worldwide.
 
Since 1938, Omelan Kowal was a member of the Organization of Ukrainian Nationalists, one of the organizers of the Proclamation of the June 30 1941 Act of the Restoration of the Ukrainian State in the oblast of Ivano-Frankivsk, and a prisoner of Nazi concentration camps.
 
The name of Omelan Kowal is closely connected with the UWC, beginning with the First Congress in 1967 during which he was elected to the Presidium as Deputy Treasurer. From that time forward, Omelan Kowal was repeatedly elected to the Presidium and Secretariat, and from 1971-72 held the position of Treasurer. Omelan Kowal actively participated in many UWC Congresses, including most recently in 2013, and UWC Annual General Meetings.
 
Omelan Kowal also initiated and contributed to the development of the Coordinating Branch of Ukrainian Central Community Organizations (now European Congress of Ukrainians) as a member of the Presidium from 1950, and its President during the years 1990-1995.
Several decades of his life Omelan Kowal dedicated to the development of the Ukrainian Youth Association: originally as one of its founders and leaders in Belgium, and later from 1958-1978 as President of the Ukrainian Youth Association World Executive.  
 
In Belgium, Omelan Kowal dedicated significant time to the development of the Ukrainian Аid Committee in which he held the posts of President and Secretary General, and managed the organization’s publications. Among his notable accomplishments are the acquirement of the Educational-Recreational Ukrainian Youth Centre in Ardennes and a Centre for the Ukrainian Aid Committee in Brussels.
 
With the re-establishment of the independence of Ukraine, Omelan Kowal integrated himself into the socio-community and political life of the country, particularly with the establishment of the Congress of Ukrainian Nationalists and popularization of the educational concept authored by Prof. Hryhoriy Waschenko. He obtained Ukrainian citizenship and returned to live in Ukraine.
 
For his service to the Ukrainian people and Ukraine, Omelan Kowal received numerous awards, including the Order “For achievements” III Rank and the Order of Freedom, an honorary medal depicting St. George from the City of Lviv, the Order of Volodymyr the Great from the Ukrainian Orthodox Church Kyiv Patriarchate, the Belgian Royal Order of Leopold II and the highest named recognition Lytsar-Vytiaz from the Ukrainian Youth Association World Executive.
 
The leadership and membership of the UWC share the sorrow of this unbearable loss and pray for the repose of the soul of Omelan Kowal.
Memory eternal!
 
Dr. Pedro Lylyk Presidente de la Representación Central Ucrania en la República Argentina.
Redactor de la RCU Dr. Jeremías M.Taurydzkyj 

About RCU